MENU
北京堂鍼灸伊東

日中医学用語「関節」

日中医学用語関節サムネイル
日本語中国語ピンイン
分類
1軸性関節单轴关节dan1zhou2guan1jie2
2軸性関節双轴关节shuang1zhou2guan1jie2
多軸関節多轴关节duo1zhou2guan1jie2
蝶番関節铰链关节jiao3lian4guan1jie2
車軸関節车轴关节che1zhou2guan1jie2
顆状関節髁状关节ke1zhuang4guan1jie2
楕円関節椭圆关节tuo3yuan2guan1jie2
鞍関節鞍状关节an1zhuang4guan1jie2
平面関節平面关节ping2mian4guan1jie2
球関節球窝关节qiu2wo1guan1jie2
頭部・体幹
顎関節颞下颌关节nie4xia4he2guan1jie2
環椎後頭関節寰枕关节huan2zhen3guan1jie2
環軸関節寰枢关节huan2shu1guan1jie2
正中環軸関節寰枢正中关节huan2shu1zheng4zhong1guan1jie2
外側環軸関節寰枢外侧关节huan2shu1wai4ce4guan1jie2
内側環軸関節寰枢内侧关节huan2shu1nei4ce4guan1jie2
前環歯関節寰齿前关节huan2chi3qian2guan1jie2
後環歯関節寰齿后关节huan2chi3hou4guan1jie2
ルシュカ関節钩椎关节gou1zhui1guan1jie2
椎間関節关节突关节guan1jie2tu1guan1jie2
椎間関節椎间关节zhui1jian1guan1jie2
胸肋関節胸肋关节xiong1lei4guan1jie2
肋骨頭関節肋头关节lei4tou2guan1jie2
肋骨横突起関節肋横突关节lei4heng2tu1guan1jie2
肋軟骨間連結肋软骨间连结lei4ruan3gu3jian1lian2jie1
上肢
肩関節肩关节jian1guan1jie2
肩甲胸郭関節肩胛胸关节jian1jia3xiong1guan1jie2
胸鎖関節肋锁关节lei4suo3guan1jie2
肩鎖関節肩锁关节jian1suo3guan1jie2
肘関節肘关节zhou3guan1jie2
腕橈関節肱桡关节gong1rao2guan1jie2
腕尺関節肱尺关节gong1chi3guan1jie2
上橈尺関節桡尺近侧关节rao2chi3jin4ce4guan1jie2
下橈尺関節桡尺远侧关节rao2chi3yuan3ce4guan1jie2
橈骨手根関節桡腕关节rao2wan4guan1jie2
手根間関節腕骨间关节wan4gu3jian1guan1jie2
手根関節腕关节wan4guan1jie2
手根中手関節腕掌关节wan4zhang3guan1jie2
中手指節関節(MP)掌指关节zhang3zhi3guan1jie2
近位指節間関節(PIP)近指间关节jin4zhi3jian1guan1jie2
遠位指節間関節(DIP)远指间关节yuan3zhi3jian1guan1jie2
母指の手根中手関節拇指腕掌关节mu3zhi3wan4zhang3guan1jie2
下肢
仙腸関節骶髂关节di3qia4guan1jie2
股関節髋关节kuan1guan1jie2
膝関節膝关节xi1guan1jie2
膝蓋大腿関節髌肢关节bin4zhi1guan1jie2
距腿関節距小腿关节ju4xiao3tui3guan1jie2
距骨下関節距下关节ju4xia4guan1jie2
距踵関節距跟关节ju4gen1guan1jie2
踵立方関節跟骰关节gen1tou2guan1jie2
楔舟関節楔舟关节xie1zhou1guan1jie2
楔立方関節楔骰关节xie1tou2guan1jie2
横足根関節(ショパール関節)跗横关节fu1heng2guan1jie2
足根中足関節(リスフラン関節)跗跖关节fu1zhi2guan1jie2
足根間関節跗骨间关节fu1gu3jian1guan1jie2
中足趾節関節跖趾关节zhi2zhi3guan1jie2
趾節間関節趾间关节zhi3jian1guan1jie2
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次