MENU
北京堂鍼灸伊東

日中医学用語「靭帯」

日中医学用語靭帯サムネ
   日本語  中国語     ピンイン
            頸部・体幹
環椎横靭帯寰椎横韧带huan2zhui1heng2ren4dai4
翼状靭帯翼状韧带yi4zhuang4ren4dai4
歯尖靭帯齿突尖韧带chi3tu1jian1ren4dai4
横突間靭帯横突间韧带heng2tu1jian1ren4dai4
環椎十字靭帯寰枢十字韧带huan2shu1shi2zi4ren4dai4
外側環椎後頭靭帯寰枕外侧韧带huan2zhen3wai4ce4ren4dai4
項靭帯项韧带xiang4ren4dai4
黄色靭帯黄韧带huang2ren4dai4
棘間靭帯棘间韧带ji2jian1ren4dai4
棘上靭帯棘上韧带ji2shang4rendai4
関節包靭帯关节囊韧带guan1jie2nang2ren4dai4
前縦靭帯前纵韧带qian2zong4ren4dai4
後縦靭帯后纵韧带hou4zong4ren4dai4
肋横突靭帯肋横突韧带lei4heng2tu1ren4dai4
上肋横突靭帯肋横突上韧带lei4heng2tu1shang4ren4dai4
外側肋横突靭帯肋横突外侧韧带lei4heng2tu1wai4ce4ren4dai4
肋鎖靭帯肋锁韧带lei4suo3ren4dai4
肋骨結節靭帯肋结节韧带lei4jie2jie2ren4dai4
肋剣靭帯肋剑突韧带lei4jian4tu1ren4dai4
肋間靭帯肋间韧带lei4jian1ren4dai4
外側肋間靭帯肋间外韧带lei4jian1wai4ren4dai4
内側肋間靭帯肋间内韧带lei4jian1nei4ren4dai4
前胸鎖靭帯胸锁前韧带xiong1suo3qian2ren4dai4
鎖骨間靭帯锁间韧带suo3jian1ren4dai4
             肩
烏口上腕靭帯喙肱韧带hui4gong1ren4dai4
上関節上腕靭帯盂肱上韧带yu2gong1shang4ren4dai4
中関節上腕靭帯盂肱中韧带yu2gong1zhong1ren4dai4
下関節上腕靭帯盂肱下韧带yu2gong1xia4ren4dai4
上腕横靭帯肱横韧带gong1heng2ren4dai4
烏口肩峰靭帯喙肩韧带hui4jianren4dai4
烏口鎖骨靭帯喙锁韧带hui4suo3ren4dai4
             肘
内側側副靭帯尺侧副韧带chi3ce4fu4ren4dai4
外側側副靭帯桡侧副韧带rao2ce4fu4ren4dai4
橈骨輪状靭帯桡骨环状韧带rao2gu3huan2zhuang4ren4dai4
             手
内側手根側副靭帯腕尺侧副韧带wan4chi3fu4ren4dai4
外側手根側副靭帯腕桡侧副韧带wan4rao2ce4fu4ren4dai4
掌側手根中手靭帯腕掌掌侧韧带wan4zhang3zhang3ce4ren4dai4
掌側手根靭帯腕掌侧韧带wan4zhang3ce4ren4dai4
背側手根間靭帯腕掌背侧韧带wan4zhang3bei4ce4ren4dai4
手根中手靭帯腕掌韧带wan4zhang3ren4dai4
中手指節関節側副靭帯掌指关节侧副韧带zhang3zhi3guan1jie2ce4fu4ren4dai4
掌側靭帯掌侧韧带zhang3ce4ren4dai4
            腰・股
腸腰靭帯髂腰韧带qia4yao1ren4dai4
仙結節靭帯骶结节韧带di3jie2jie2ren4dai4
前仙腸靭帯骶髂前韧带di3qia4qian2ren4dai4
後仙腸靭帯骶髂背韧带di3qia4bei4ren4dai4
骨間仙腸靭帯骶髂骨间韧带di3qia4gu3jian1ren4dai4
仙棘靭帯骶棘韧带di3ji2ren4dai4
腸恥靭帯髂耻韧带qia4chi3ren4dai4
鼠経靭帯腹股沟韧带fu4gu3gou1ren4dai4
腸脛靭帯髂胫束qia4jing4shu4
腸骨大腿靭帯髂股韧带qia4gu3ren4dai4
坐骨大腿靭帯坐股韧带zuo3gu3ren4dai4
恥骨大腿靭帯耻骨韧带chi3gu3ren4dai4
             膝
前十字靭帯前交叉韧带qian2jiao1cha1ren4dai4
後十字靭帯后交叉韧带hou4jiao1cha1ren4dai4
内側側副靭帯胫侧副韧带jing4ce4fu4ren4dai4
外側側副靭帯腓侧副韧带fei2ce4fu4ren4dai4
膝蓋靭帯髌韧带bin4ren4dai4
             足
三角靭帯三角韧带san1jiao3ren4dai4
前距腓靭帯距腓前韧带ju4fei2qian2ren4dai4
後距腓靭帯距腓后韧带ju4fei2hou4ren4dai4
踵腓靭帯跟腓韧带gen1fei2ren4dai4
前脛腓靭帯胫腓前韧带jing4fei2qian2ren4dai4
後脛腓靭帯胫腓后韧带jing4fei2hou4ren4dai4
よかったらシェアしてね!
 • URLをコピーしました!
 • URLをコピーしました!
目次