MENU
北京堂鍼灸伊東

日中医学用語「筋肉」

日中医学用語筋肉サムネ
日本語中国語ピンイン
基礎用語
筋肉肌、肌肉ji1,ji1rou4
横紋筋横纹肌heng2wen2ji1
随意筋随意肌sui2yi4ji1
不随意筋不随意肌bu4sui2yi4ji1
平滑筋平滑肌ping2hua2ji1
心筋心肌xin1ji1
筋腹肌腹ji1fu4
肌腱ji1jian4
紡錘状筋梭形肌suo1xing2ji1
羽状筋羽肌yu3ji1
半羽状筋半羽肌ban4yu3ji1
多羽状筋多羽肌duo1yu3ji1
扁平筋扁机bian3ji1
拮抗筋拮抗肌jie2kang4ji1
協同筋协同肌xie2tong2ji1
筋膜肌膜ji1mo2
滑液包滑膜囊hua2mo2nang2
腱鞘腱鞘jian4qiao4
頭部
顔面筋 面肌mian4ji1
前頭筋额肌e2ji1
後頭筋枕肌zhen3ji1
眼輪筋眼轮匝肌yan3lun2za1ji1
上直筋上直肌shang4zhi2ji1
上斜筋上斜肌shang4xie2ji1
下斜筋下斜肌xia4xie2ji1
外側直筋外直肌wai4zhi2ji1
口輪筋口轮匝肌kou3lun2za1ji1
上唇挙筋提上唇肌di1shang4chun2ji1
口角挙筋提口角肌di1kou3jiao3ji1
頬骨筋颧肌quan2ji1
口角下制筋降口角肌jiang4kou3jiao3ji1
頬筋颊肌jia2ji1
咀嚼筋咀嚼肌ju3jue2ji1
側頭筋颞肌nie4ji1
咬筋咬肌yao3ji1
内側翼突筋翼内肌yi4nei4ji1
外側翼突筋翼外肌yi4wai4ji1
頸部
後頭下筋椎枕肌zhui1zhen3ji1
大後頭直筋头后大直肌tou2hou4da4zhi2ji1
小後頭直筋头后小直肌tou2hou4xiao3zhi2ji1
上頭斜筋头上斜肌tou2shang4xie2ji1
下頭斜筋头下斜肌tou2xia4xie2ji1
広頚筋 颈阔肌jing3kuo4ji1
顎舌骨筋下颌舌骨肌xia4he2she2gu3ji1
甲状舌骨筋甲状舌骨肌jia3zhuang4she2gu3ji1
胸骨舌骨筋胸骨舌骨肌xiong1gu3she2gu3ji1
オトガイ舌骨筋颏舌骨肌ke1she2gu3ji1
茎突舌骨筋茎突舌骨肌jing1tu1she2gu3ji1
肩甲舌骨筋肩胛舌骨肌jian1jia3she2gu3ji1
輪状舌骨筋环甲肌huan2jia3ji1
顎二腹筋二腹肌er4fu4ji1
胸骨甲状筋胸骨甲状肌xiong1gu3jia3zhuang4ji1
舌骨舌筋舌骨舌肌she2gu3she2ji1
胸鎖乳突筋胸锁乳突肌xiong1suo3ru3tu1
前斜角筋前斜角肌qian2xie2jiao3ji1
中斜角筋中斜角肌zhong1xie2jiao3ji1
後斜角筋后斜角肌hou4xie2jiao3ji1
頭長筋头长肌tou2chang2ji1
頸長筋颈长肌jing3chang2ji1
前頭直筋头前直肌tou2qian2zhi2ji1
外側頭直筋头外侧直肌tou2wai4ce4ji1
上後鋸筋上后锯肌shang4hou4ju4ji1
背部 
腸肋筋髂肋肌qia4lei4ji1
最長筋最长肌zui4chang2ji1
棘筋棘肌ji2ji1
半棘筋半棘肌ban4ji2ji1
多裂筋多裂肌duo1lie4ji1
僧帽筋斜方肌xie2fang1ji1
広背筋背阔肌bei4kuo4ji1
肩甲挙筋肩胛提肌jian1jia3ti2ji1
大菱形筋大菱形肌da4ling2xing2ji1
小菱形筋小菱形肌xiao3ling2xing2ji1
脊柱起立筋竖脊肌shu4ji3ji1
板状筋夹肌jia1ji1
胸腰筋膜胸腰筋膜xiong1yao1jin1mo2
胸部
鎖骨下筋锁骨下肌suo3gu3xia4ji1
大胸筋胸大肌xiong1da4ji1
小胸筋胸小肌xiong1xiao3ji1
前鋸筋前锯肌qian2ju4ji1
長肋骨挙筋肋长提肌lei4chang2ti2ji1
短肋骨挙筋肋短提肌lei4duan3ti2ji1
外肋間筋肋间外肌lei4jian1wai4ji1
内肋間筋肋间内肌lei4jian1nei4ji1
胸横筋胸横肌xiong1heng2ji1
横隔膜膈膜ge2mo2
腹部
外腹斜筋腹外斜肌fu4wai4xie2ji1
内腹斜筋腹内斜肌fu4nei4xie2ji1
腹横筋腹横肌fu4heng2ji1
腹直筋腹直肌fu4zhi2ji1
腱画腱划jian4hua4
下後鋸筋下后锯肌xia4hou4ju4ji1
腰方形筋腰方肌yao1fang1ji1
上肢
三角筋三角肌san1jiao3ji1
腱板肌腱袖(肩袖)ji1jian4xiu4(jian1xiu4)
棘上筋冈上肌gang1shang4ji1
棘下筋冈下肌gang1xia4ji1
小円筋小圆肌xiao3yuan2ji1
大円筋大圆肌da4yuan2ji1
肩甲下筋肩胛下肌jian1jia3xia4ji1
上腕二頭筋肱二头肌gong1er4tou2ji1
烏口腕筋喙肱肌hui4gong1ji1
上腕筋肱肌gong1ji1
上腕三頭筋肱三头肌gong1san1tou2ji1
腕橈骨筋肱桡肌gong1rao2ji1
肘筋肘肌zhou3ji1
円回内筋旋前圆肌xuan2qian2yuan2ji1
橈側手根屈筋桡侧腕屈肌rao2ce4wan4qu1ji1
長橈側手根伸筋桡侧腕长伸肌rao2ce4wan4chang2shen1ji1
短橈側手根伸筋桡侧腕短伸肌rao2ce4wan4duan3shen1ji1
長掌筋掌长肌zhang3chang2ji1
尺側手根屈筋尺侧腕屈肌chi3ce4wan4qu1ji1
尺側手根伸筋尺侧腕伸肌chi3ce4wan4shen1ji1
浅指屈筋指浅屈肌zhi3qian3qu1ji1
深指屈筋指深屈肌zhi3shen1qu1ji1
総指伸筋指伸肌zhi3shen1ji1
小指伸筋小指伸肌xiao3zhi3shen1ji1
長母指屈筋拇长屈肌mu3chang2qu1ji1
短母指伸筋拇短伸肌mu3duan3shen1ji1
長母指伸筋拇长伸肌mu3chang2shen1ji1
長母指外転筋拇长展肌mu3chang2zhan3ji1
示指伸筋示指伸肌shi4zhi3shen1ji1
方形回内筋旋前方肌xuan2qian2fang1ji1
回外筋旋后肌xuan2hou4ji1
短母指外転筋拇短展肌mu3duan3zhan3ji1
短母指屈筋拇短屈肌mu3duan3qu1ji1
母指対立筋拇对掌肌mu3dui4zhang3ji1
母指内転筋拇收肌mu3shou1ji1
小指外転筋小指展肌xiao3zhi3zhan3ji1
短小指屈筋小指短屈肌xiao3zhi3duan3qu1ji1
小指対立筋小指对掌肌xiao3zhi3dui4zhang3ji1
虫様筋蚓状肌yin3zhuang4ji1
掌側骨間筋骨间掌侧肌gu3jian1zhang3ce4ji1
背側骨間筋骨间背侧肌gu3jian1bei4ce4ji1
下肢
腸腰筋髂腰肌qia4yao1ji1
腸骨筋髂肌qia4ji1
大腰筋腰大肌yao1da4ji1
大腿筋膜張筋阔筋膜张肌kuo4jin1mo2zhang1ji1
大殿筋臀大肌tun2da1ji1
中殿筋臀中肌tun2zhong1ji1
小殿筋臀小肌tun2xiao3ji1
梨状筋梨状肌li2zhuang4ji1
内閉鎖筋闭孔内肌bi4kong3nei4ji1
外閉鎖筋闭孔外肌bi4kong3wai4ji1
上双子筋上孖肌shang2zi1ji1
下双子筋下孖肌xia4zi1ji1
大腿方形筋肢方肌gu3fang1ji1
縫工筋缝匠肌feng2jiang4ji1
大腿四頭筋肢四头肌gu3si4tou2ji1
大腿直筋肢直肌gu3zhi2ji1
内側広筋肢内侧肌gu3nei4ce4ji1
外側広筋肢外侧肌gu3wai4ce4ji1
中間広筋肢中侧肌gu3zhong1ce4ji1
恥骨筋耻骨肌chi3gu3ji1
薄筋股薄肌gu3bo3ji1
長内転筋长收肌chang2shou1ji1
短内転筋短收肌duan3shou1ji1
大内転筋大收肌da4shou1ji1
大腿二頭筋股二头肌gu3er4tou2ji1
半腱様筋半腱肌ban4jian4ji1
半膜様筋半膜肌ban4mo2ji1
膝関節筋膝关节肌xi1guan1jie2ji1
前脛骨筋胫骨前肌jing4gu3qian2ji1
長母趾伸筋踇长伸肌mu3chang2shen1ji1
長趾伸筋趾长伸肌zhi3chang2shen1ji1
長腓骨筋腓骨长肌fei2gu3chang2ji1
短腓骨筋腓骨短肌fei2gu3duan3ji1
腓腹筋腓肠肌fei2chang2ji1
ヒラメ筋比目鱼肌bi3mu4yu2ji1
膝窩筋腘肌guo2ji1
足底筋跖肌zhi2ji1
長趾屈筋趾长屈肌zhi3chang2qu1ji1
後脛骨筋胫骨后肌jing4gu3hou4ji1
長母趾屈筋踇长屈肌mu3chang2qu1ji1
短趾伸筋趾短伸肌zhi3duan3shen1ji1
短母趾伸筋踇短伸肌mu3duan3shen1ji1
母趾外転筋踇展肌mu3zhan3ji1
短母趾屈筋踇短屈肌mu3duan3qu1ji1
母趾内転筋踇收肌mu3shou1ji1
小趾外転筋小指展肌xiao3zhi3zhan3ji1
短小趾屈筋小指短屈肌xiao3zhi3duan3qu1ji1
小趾対立筋小指对趾肌xiao3zhi3dui4zhi3ji1
足底方形筋足底方肌zu2di3fang1ji1
虫様筋蚓状肌yin3zhuang4ji1
底側骨間筋骨间足底肌gu3jian1zu2di3ji1
背側骨間筋骨间背侧肌gu3jian1bei4ce4ji1
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次